استاد امیر حسین افسری طراح نقاش و استاد مسلم بافندگی فرش کاشان در سال ۱۳۱۴ه.ش. در محله سرپله کاشان در خانواده ای هنرمند به دنیا آمد. او کوچک ترین فرزند خانواده بود و از همان دوران کودکی تحت تاثیر آثار مادرش فرخ لقا و برادرانش که همگی در رشته فرش و طراحی آن فعالیت می کردند، بافندگي و طراحي فرش را آغاز كرد. ايشان با آن كه بر خلاف برادرش سيد محمد افسري از آموزش استادان بزرگي بهره نبرد و نزد هيچ استادي آموزش نديد ، با تكيه بر ذكاوت هنري خود به عالي ترين درجالت هنري و فني اين رشته دست يافت. او در جواني به قدري در قلم زني براي فرش مهارت داشت كه افراد متخصص هم نمي توانستند تفاوتي ميان قلم او و ميرزانصرالله نقاش زاده بيابند.

ايشان در مسائل تكنيكي بافت مهارت كامل دارند تا جايي كه در سال هاي ۱۳۴۲ و ۱۳۴۳ از طرف وزير صنايع وقت ،به عنوان استاد مسلم قالي بافي كشور شناخته شده و پروژه بازبافي فرش پازيريك از جانب دولت وقت به او سپرده شد و به عنوان هديه به سران كشورهاي مختلف تقديم شد.

 از نمونه آثار تابلوفرش هاي او با مضامين ابوعلي سينا و فردوسي كه در موزه هاي ابوعلي سينا و توس نگه داري مي شود.
 

 

 

 

Scroll to Top